Sve novosti

Invalid date

Opštinska izborna komisija Osmaci donijela je Plan izlaganja izvoda iz Privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 081-Osmaci

Na osnovu člana 2.13, a u vezi sa čl. 3.1 i 3.11 Izbornog zakona BiH ( „Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20) i čl. 16. 17 i  18.  Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračko spiska („Službeni glasnik BiH“,broj: 25/20 i 38/20), Opštinska izborna komisija Osmaci, na sjednici održanoj 24.05.2022. godine, donijela je

P L A N

izlaganja izvoda iz Privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 081-Osmaci i način obavještavanja raseljenih lica o eventualnoj promjeni biračke opcije u Centru za birački spisak

I

Plan izlaganja izvoda iz Privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 081-Osmaci utvrđuje način obavještavanja javnosti i birača o trajanju izlaganja izvoda iz Privremenog biračkog spiska i mjestima na kojim će se izvod i Centralnog biračkog spiska biti izložen, odnosno dostupan javnosti, kao i način obavještavanja raseljenih lica o eventualnoj promjeni biračke opcije u Centru za birački.

II

Svrha izlaganja izvoda iz Privremenog centralnog biračkog spiska na uvid javnosti je obezbjeđivanje pristupa državljanima BiH sa biračkim pravom, kako bi mogli provjeriti svoje podatke u izvodu iz Centralnog biračkog spiska i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa.

III

                Obavještenje javnosti o trajanju izlaganja izvoda iz Centralnog biračkog spiska i mjestima na kojima će biti izloženi, te o postupku za vršenje ispravke u izvodu iz Centralnog biračkog spiska i način promjene biračke opcije raseljenih lica vršiće se putem plakata, oglasne table Opštine Osmaci ,  i veb stranice Opštine Osmaci.

IV

                Izvod iz Privremenog biračkog spiska  za područje Opštine Osmaci biće izložen na sljedećim lokacijama:

R/B

Naziv mjesne zajednice

Lokacija

1.

MZ Osmaci

Osnovna škola „ Aleksa Šantić“ Osmaci

za biračko mjesto 081B001A i 081B001B

2.

MZ Osmaci

Čitaonica Rakino Brdo

 za biračko mjesto 081B002

3.

MZ Caparde

Osnovna škola „ Aleksa Šantić“ Caparde

za biračko mjesto 081B004 i 081B005

4.

MZ Borogovo

Osnovna škola „ Aleksa Šantić“ Matkovac

za biračko mjesto 081B003

V

Izvodi  iz Privremenog centralnog biračkog spiska za redovne birače biće izložen na uvid javnosti  u periodu od 04.06.2022. do 04.07.2022. godine na mjestima utvrđenim  tačkom IV ovog Plana.

VI

                Opštinska izborna komisija Osmaci obezbjediće svim osobama i političkim subjektima pristup izvodu iz Privremenog  biračkog spiska u Centru za birački spisak Osmaci, u periodu izlaganja Izvoda,  od 08:00 do 16:00 časova.

VII

                Birači koji u toku izlaganja izvoda iz Privremenog Centralnog biračkog spiska uoče nedostatke i pogrešne podatke, imaju pravo da zahtijevaju njihovu ispravku ili dopunu podataka kod organa  nadležnog za vođenje podataka čija se ispravka zahtjeva.

VIII

Državljani Bosne i Hercegovine koji imaju  status raseljenih lica i imaju prijavljeno prebivalište na području opštine Osmaci, podnose lično zahtjev za određivanje ili promjenu biračke opcije Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak Osmaci u vremenskom periodu od 08:00  do 16:00 časova svaki radni dan.

Zahtjev za promjenu biračke opcije mora se podnijeti najkasnije 75 dana prije održavanja dana izbora odnosno najkasnije do 19.07.2022. godine . Zahtjev koji bude primljen nakon ovog roka će biti obrađen nakon održavanja izbora.

IX

                Prigovor i žalbe mogu se podnositi Opštinskoj izbornoj komisiji Osmaci u periodu izlaganja izvoda iz Privremenog  biračkog spiska.

X

                Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Opštine Osmaci“ i na web stranici Opštine Osmaci : www.osmaci.org .

 

Broj:01/2-03-1/22

Datum:26.05.2022. godine                                                                             PREDSJEDNIK

                                                                                                      OPŠTISKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                                                Vlado Kapur  dip.ecc.

 

 

Invalid date

Poziv na Javne konsultacije za stratešku platform

Poštovani građani opštine Osmaci,

U toku je izrada Strategije razvoja opštine Osmaci  za period 2022-2028 godina koja predstavlja ključno-planski dokument opštine, koji treba da podstiče budući rast i razvoj opštine. Strategija razvoja predstavlja osnovu za izradu detaljnih planova i programa u pojedinim oblastima i sektorima, kreira podlogu za praćenje napretka, te podstiče saradnju i dogovor u planiranju različitih nivoa vlasti.

Razvojni tim opštine Osmaci , uz tehničku i stručnu podršku obezbjeđenu kroz Projekat integrisanog lokalnog razvoja ( ILDP), a koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP), je uradio NACRT Strateške platforme koja obuhvata situacionu analizu, strateške fokuse, viziju razvoja i strateške ciljeve.
U skladu sa navedenim, informišemo vas da su u toku javne konsultacije za Nacrt Strateške platforme, a koju možete detaljnije pogledati u priloženom dokumentu na web stranici opštine Osmaci u rubrici "Dokumnetacija", sekcija "Strateški dokumenti", te na isti dati svoje prijedloge, komentare i sugestije.
Komentare, prijedloge i sugestije možete slati putem e-maila na adresu vlado.kapur@gmail.com ili pisanim putem na protokol Opštine uz naznaku: „Za koordinatora Opštinskog razvojnog tima Osmaci: Javne konsultacije / Strateška platforma“.

Rok za dostavljanje prijedloga, komentara i sugestija je 11.02. 2022. godine, do 16:00 časova.

 

Invalid date

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić boravio u posjeti opštini Osmaci

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić boravio u posjeti opštine Osmaci

Načelnik opštine Osmaci Radan Sarić danas je primio u zvaničnu radnu posjetu Ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alena Šeranića kao i direktora JZU bolnica Zvornik Ivana Popovića i direktora JZU Doma zdravlja Zvornik Radivoja Aćimovića.

Na konferenciji za novinare načelnik opštine Osmaci Radan Sarić se zahvalio ministru Alenu Šeraniću na posjeti opštini Osmaci napomenuvši da je ovo druga posjeta ministra Šeranića našoj opštini i da je danas dogovorena još bolja saradnja sa Domom zdravlja Zvornik.

Konkretno dogovoreno je da će od 1. Jula početi sa radom pružanje usluga kompletnih laboratorijskih nalaza kao i u Zvorniku.

Načelnik opštine Radan Sarić se ovom prilikom zahvalio i Edinu Ramiću, ministru Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica na pruženoj pomoći oko nabavke i opremanja stomatološke ordinacije i da je danas dogovoreno pružanje stomatoloških usluga u ambulanti Osmaci najmanje 2 puta nedeljno.

Ministar Šeranić je rekao da je danas sa načelnikom opštine i direktorima zdravstevenih ustanova iz Zvornika dogovorano kako podići nivo zdravstvenih usluga na području opštine Osmaci na jedan veći nivo.

Takođe ministar je rekao da su danas dogovorili konkretne korake za nabavku kontejnera za socijalno ugrožene kategorije i za osnivanje dnevnog centra u oblasti socijalne zaštite kao i pokretanje projekta male školske stomatologije na našoj opštini.

Direktori zdravstevenih ustanova iz Zvornika Ivan Popović i Radivoje Aćimović su potvrdili izjave ministra Šeranića i da je današnji sastanak organizovan prije svega sa ciljem podizanja zdravstvenih usluga i zaštite stanovništva opštine Osmaka kako bi na taj način zadržali stanovništvo da ostanu i da žive na ovim prostorima.

13. April, 2023.

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki opštine Osmaci za 2020. godinu 

 Republika Srpska
OPŠTINA OSMACI
NAČELNIK OPŠTINE OSMACI

Adresa: Osmaci b.b. 75406 Osmaci

WEB:www.osmaci.org

JIB: 4400282260002         

tel: 056/337-314, faks: 056/337-259

e-mail: nacelnik@osmaci.org

Matični broj: 01876643

Žiro-račun:555-006-00003453-35 

 

Šifra djelatnosti:84.11

Broj: 02-014-5-1/19
Datum: 09. 04. 2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 59. stav 1. tačka 18. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike  Srpske” broj: 97/16) i  člana 88. Statuta opštine Osmaci, („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj:3/17), Načelnik opštine Osmaci,   donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana nabavki opštine Osmaci za 2020. godinu 

U stavci radovi iza rednog broja 15. dodaje se redni broj 16. i glasi:

„Izgradnja pristupnog puta u Vilčevićima zaseok Ferhatbegovići“ , šifra iz JRJN:45233250-6, procijenjena vrijednost: 1.720,00 KM bez PDV-a, vrsta postupka: direktni sporazum, okvirni datum pokretanja postupka: početak aprila, okvirni datum zaključenja ugovora: polovina aprila, izvor finansiranja: budžet opštine Osmaci, konto 511131.

II

Ova odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Osmaci za 2020. godinu biće objavljena na WEB-stranici opštine Osmaci, u skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama i sastavni je dio Plana javnih nabavki opštine Osmaci za 2020. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Osmaci“.

 

NAČELNIK
Ljubo Petrović, dipl.ek.

05. February, 2021.

Posjeta rukovodstva Doma zdravlja i JZU bolnice iz Zvornika

Direktor JZU bolnica Zvornik Ivan Popović i direktor Doma zdravlja Zvornik Radivoje Aćimović bili su u posjeti opštini Osmaci.

U razgovoru sa načelnikom opštine Radanom Sarićem dogovoreno je da će unapređenje zdravstevene zaštite kako na primarnom tako i na sekundarnom nivou biti podignuto na jedan viši nivo za sve korisnike zdravstevene zaštite opštine Osmaka.

Dogovoreno je da će u najskorije vrijeme rad doktora biti svakodnevan kroz obadvije ambulante, i to prije podne doktor će raditi u Ambulanti u Osmacima a posle podne u Ambulanti na Capardama.

Ovom prilikom načelnik opštine i rukovodstvo Bolnice i Doma zdravlja poziva sve korisnike zdravstvene zaštite koji imaju mjesto prebivališta u Osmacima da se u što većem broju registruju u nadležnim Ambulantama kod porodičnog doktora kako bi se na taj način stekli uslovi za stalni boravak doktora u obadvije Ambulante.

Kada je u pitanju rad laboratorije biće organizovan dolazak ekipe iz Zvronika jednom sedmično i to od 07,00-09,00 časova u Ambulanti u Osmacima a od 09,30-11,00 časova u Ambulanti na Capardama.

Dom zdravlja Zvornik će iporučiti jedno sanitetetsko vozilo za hitne slučajeve koje će biti svakodnevno parkirano ispred Ambulante u Osmacima a načelnik opštine Osmaci i direktor Doma zdravlja Zvornik će posebnim ugovorom regulisati način rada i uslove korištenja istog.

Načelnik opštine  je rekao da je u toku nabavka i jedne stomatološke stolice koja je preduslov za pružanje stomatološki usluga a direktor Doma zdravlja Zvornik je rekao čim se obezbede uslovi za stomatologa da će iz Zvronika dolaziti i doktor Stomatolog bar dva puta sedmično.