Sve novosti

Invalid date

Poziv na Javne konsultacije za stratešku platform

Poštovani građani opštine Osmaci,

U toku je izrada Strategije razvoja opštine Osmaci  za period 2022-2028 godina koja predstavlja ključno-planski dokument opštine, koji treba da podstiče budući rast i razvoj opštine. Strategija razvoja predstavlja osnovu za izradu detaljnih planova i programa u pojedinim oblastima i sektorima, kreira podlogu za praćenje napretka, te podstiče saradnju i dogovor u planiranju različitih nivoa vlasti.

Razvojni tim opštine Osmaci , uz tehničku i stručnu podršku obezbjeđenu kroz Projekat integrisanog lokalnog razvoja ( ILDP), a koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP), je uradio NACRT Strateške platforme koja obuhvata situacionu analizu, strateške fokuse, viziju razvoja i strateške ciljeve.
U skladu sa navedenim, informišemo vas da su u toku javne konsultacije za Nacrt Strateške platforme, a koju možete detaljnije pogledati u priloženom dokumentu na web stranici opštine Osmaci u rubrici "Dokumnetacija", sekcija "Strateški dokumenti", te na isti dati svoje prijedloge, komentare i sugestije.
Komentare, prijedloge i sugestije možete slati putem e-maila na adresu vlado.kapur@gmail.com ili pisanim putem na protokol Opštine uz naznaku: „Za koordinatora Opštinskog razvojnog tima Osmaci: Javne konsultacije / Strateška platforma“.

Rok za dostavljanje prijedloga, komentara i sugestija je 11.02. 2022. godine, do 16:00 časova.

 

13. April, 2023.

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki opštine Osmaci za 2020. godinu 

 Republika Srpska
OPŠTINA OSMACI
NAČELNIK OPŠTINE OSMACI

Adresa: Osmaci b.b. 75406 Osmaci

WEB:www.osmaci.org

JIB: 4400282260002         

tel: 056/337-314, faks: 056/337-259

e-mail: nacelnik@osmaci.org

Matični broj: 01876643

Žiro-račun:555-006-00003453-35 

 

Šifra djelatnosti:84.11

Broj: 02-014-5-1/19
Datum: 09. 04. 2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 59. stav 1. tačka 18. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike  Srpske” broj: 97/16) i  člana 88. Statuta opštine Osmaci, („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj:3/17), Načelnik opštine Osmaci,   donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana nabavki opštine Osmaci za 2020. godinu 

U stavci radovi iza rednog broja 15. dodaje se redni broj 16. i glasi:

„Izgradnja pristupnog puta u Vilčevićima zaseok Ferhatbegovići“ , šifra iz JRJN:45233250-6, procijenjena vrijednost: 1.720,00 KM bez PDV-a, vrsta postupka: direktni sporazum, okvirni datum pokretanja postupka: početak aprila, okvirni datum zaključenja ugovora: polovina aprila, izvor finansiranja: budžet opštine Osmaci, konto 511131.

II

Ova odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Osmaci za 2020. godinu biće objavljena na WEB-stranici opštine Osmaci, u skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama i sastavni je dio Plana javnih nabavki opštine Osmaci za 2020. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Osmaci“.

 

NAČELNIK
Ljubo Petrović, dipl.ek.

05. February, 2021.

Posjeta rukovodstva Doma zdravlja i JZU bolnice iz Zvornika

Direktor JZU bolnica Zvornik Ivan Popović i direktor Doma zdravlja Zvornik Radivoje Aćimović bili su u posjeti opštini Osmaci.

U razgovoru sa načelnikom opštine Radanom Sarićem dogovoreno je da će unapređenje zdravstevene zaštite kako na primarnom tako i na sekundarnom nivou biti podignuto na jedan viši nivo za sve korisnike zdravstevene zaštite opštine Osmaka.

Dogovoreno je da će u najskorije vrijeme rad doktora biti svakodnevan kroz obadvije ambulante, i to prije podne doktor će raditi u Ambulanti u Osmacima a posle podne u Ambulanti na Capardama.

Ovom prilikom načelnik opštine i rukovodstvo Bolnice i Doma zdravlja poziva sve korisnike zdravstvene zaštite koji imaju mjesto prebivališta u Osmacima da se u što većem broju registruju u nadležnim Ambulantama kod porodičnog doktora kako bi se na taj način stekli uslovi za stalni boravak doktora u obadvije Ambulante.

Kada je u pitanju rad laboratorije biće organizovan dolazak ekipe iz Zvronika jednom sedmično i to od 07,00-09,00 časova u Ambulanti u Osmacima a od 09,30-11,00 časova u Ambulanti na Capardama.

Dom zdravlja Zvornik će iporučiti jedno sanitetetsko vozilo za hitne slučajeve koje će biti svakodnevno parkirano ispred Ambulante u Osmacima a načelnik opštine Osmaci i direktor Doma zdravlja Zvornik će posebnim ugovorom regulisati način rada i uslove korištenja istog.

Načelnik opštine  je rekao da je u toku nabavka i jedne stomatološke stolice koja je preduslov za pružanje stomatološki usluga a direktor Doma zdravlja Zvornik je rekao čim se obezbede uslovi za stomatologa da će iz Zvronika dolaziti i doktor Stomatolog bar dva puta sedmično.