Новости

04. јун, 2020.

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ: 4400282260002         

тел: 056/337-314, факс: 056/337-259

e-mail: nacelnik@osmaci.org

Матични број: 01876643

Жиро-рачун:555-006-00003453-35 

 

Шифра дјелатности:84.11

Број: 02-014-164-1/20
Датум: 04. 06. 2020. године

На основу члана 64. став (1) тачка б., члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) у поступку јавне набавке роба „Електроматеријал за реконструкцију уличне расвјете у Цапардама“, Начелник општине Осмаци, је донио  

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Понуда достављена од стране ЗР „ЕЛМОНТ“ Цапарде, број:04/20 од 03.06.2020.године  и уговор за јавну набавку роба „Електроматеријал за реконструкцију уличне расвјете у Цапардама“,  додјељује наведеном понуђачу за цијену од 1.371,20 КМ без ПДВ-а под условима из понуде која ће бити саставни дио уговора.

Члан 2.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу. 

Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује  Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности. 

Члан 4.

Ова одлука објавиће се на веб-страници општине Осмаци www.osmaci.org, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама. 

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-014-164/20 од 03.  06. 2020. године.

Јавна набавка је проведена путем директног споразума.

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен ЗР „Елмонт“ Цапарде.

У поступку оцјене проведеног поступка, Наченик општине Осмаци, као руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за одбијање понуде.

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум најниже цијене, која је понуђена као у Понуди број: 04/20 од 03. 06. 2020. године, а која ће бити сасатавни дио Уговора о набавци и износи 1.371,20 КМ без ПДВ-а, односно 1.605,00 КМ са обрачунатим ПДВ-ом.

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка најнижа цијена Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

 

М. П.                             Потпис одговорне особе

Подели: