13. април, 2023.

Одлука о измјени и допуни Плана набавки општине Осмаци за 2020. годину 

 Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ: 4400282260002         

тел: 056/337-314, факс: 056/337-259

e-mail: nacelnik@osmaci.org

Матични број: 01876643

Жиро-рачун:555-006-00003453-35 

 

Шифра дјелатности:84.11

Број: 02-014-5-1/19
Датум: 09. 04. 2020. године

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14), члана 59. став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике  Српске” број: 97/16) и  члана 88. Статута општине Осмаци, („Службени гласник општине Осмаци“, број:3/17), Начелник општине Осмаци,   доноси

ОДЛУКУ

о измјени и допуни Плана набавки општине Осмаци за 2020. годину 

У ставци радови иза редног броја 15. додаје се редни број 16. и гласи:

„Изградња приступног пута у Вилчевићима засеок Ферхатбеговићи“ , шифра из ЈРЈН:45233250-6, процијењена вриједност: 1.720,00 КМ без ПДВ-а, врста поступка: директни споразум, оквирни датум покретања поступка: почетак априла, оквирни датум закључења уговора: половина априла, извор финансирања: буџет општине Осмаци, конто 511131.

II

Ова одлука о измјенама и допунама Плана набавки општине Осмаци за 2020. годину биће објављена на WEB-страници општине Осмаци, у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама и саставни је дио Плана јавних набавки општине Осмаци за 2020. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

 

НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ек.

Подели: