Новости

15. јануар, 2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за изградњу уличне расвјете у Махали 2, општина Осмаци

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Број: 02-014-333-4/18
Датум: 11. 01. 2019. године

На основу члана 64. став (1) тачка б., члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14) у поступку јавне набавке радова „Изградња уличне расвјете у Махали 1, општина Осмаци“, а на Препоруку Комисије за јавне набавке, број:02/2-014-287-3/18 од 29.10.2018.године, Начелник општине Осмаци, је донио

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача 

Члан 1.

Прихвата се Понуда „Eloxal Inžinjering“ д.о.о. Калесија, број:1612/18 од 10.01.2019.године и уговор за јавну набавку радова „Изградња уличне расвјете у Махали 2, општина Осмаци“  додјељује се понуђачу „Eloxal Inžinjering“ д.о.о. Калесија,  по цијени од 6.834,67 КМ без ПДВ-а.

Члан 2.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу.

Члан 3.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује  Одјељење привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Члан 4.

Ова одлука објавиће се на веб-страници општине Осмаци www.osmaci.org, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

 
О б р а з л о ж е њ е

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-014-333/18 од 17.12.2018. године.

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева.

Захтјев за доставу понуђа је прослијеђен  је „Eloxal Inžinjering“ д.о.о. Калесија, „ХНР“ д.о.о Калесија и Обртничка радња „ГО Финиш“ Калесија.

У поступку оцјене проведеног поступка, Наченик општине Осмаци, као руководилац уговорног органа није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за одбијање понуде.

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена као у Понуди, број:1612/18 од 10.01.2019.године, која ће бити сасатавни дио Уговора о набавци.

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка најнижа цијена Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

 

 М. П.                       Потпис одговорне особе


Доставити:

  1. Понуђачима: „Елоксал Инжињеринг“ д.о.о. Калесија
  2. „Nexen“ д.о.о. Бања Лука
  3. „Sector Security“ Бања Лука

Подели: