Почетна страница > Новости

Новости

Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavke opštine Osmaci za 2019. godinu

25.07.2019.


 Р   е   п   у   б   л   и   к   а      С   р   п   с   к   а

ОПШТИНА ОСМАЦИ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Адреса: Осмаци б.б. 75406 Осмаци

WEB:www.osmaci.org

ЈИБ:4400282260002         

тел:056/337-314, факс:056/337-259

 e-mail:nacelnik@osmaci.org

Матични број:01876643

Жиро-рачун:555-006-00003453-35                                       

 

Шифра дјелатности:84.11

 

Број: 02-014-7-11/19

Датум: 25.07.2019.године

 

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број: 39/14), члана 59. став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике  Српске” број: 97/16) и  члана 88. Статута општине Осмаци, („Службени гласник општине Осмаци“, број:3/17), Начелник општине Осмаци,   д о н о с и

 

 

О Д Л У К У

о измјени и допуни Плана набавки општине Осмаци за 2019. годину

 

I

 

            У ставци рoбе иза редног броја 14. додаје се редни број 15. и гласи:

„Набавка грађевинског материјала за потребе изградње капеле у мјесном гробљу Калајџићи“ , шифра из ЈРЈН:44110000-4, процијењена вриједност: 1.639,82 КМ без ПДВ-а, врста поступка: директни споразум, оквирни датум покретања поступка: крај јула, оквирни датум закључења уговора: крај јула, извор финансирања: буџет општине Осмаци, конто 416100.

II

            Ова одлука о измјенама и допунама Плана набавки општине Осмаци за 2019. годину биће објављена на WEB-страници општине Осмаци, у складу са чланом 17. Закона о јавним набавкама и саставни је дио Плана јавних набавки општине Осмаци за 2019. годину.

 

III

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

 

                                                                                               Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                       Љубо Петровић, дипл.ек.