Почетна страница > Новости

Новости

Јавни оглас за избор и именовање члана Општинске изборне комисије Осмаци

13.03.2019.


 На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04,20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,33/08,37/08,32/10,18/13,7/14 и 31/16), члана 7. став а. Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова општинске изборне комисије основне изборне јединице у БиХ („Сл. гласник БиХ“, број:29/18), члана 39. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Сл. гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 36. став 2. Статута општине Осмаци („Сл. гласник општине Осмаци“, број: 3/17) и члана 141. став 1. Пословника о раду Скупштина општине („Сл. гласник општине Осмаци“, број: 3/17 и 5/18) Скупштина општине Осмаци  р а с п и су ј е,

Ј А В Н И   О Г Л А С

за избор и именовање члана Општинске изборне комисије Осмаци

 

Члан 1. 

 

I-Упражњена позиција

Расписује се Јавни оглас за избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Осмаци.

Састав Општинске комисије треба бити мултиетичан, тако да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале, у изборној јединици за коју се орган, надлежан за спровођење избора оснива, водећи рачуна о последњем попису становништва проведеном на државном нивоу.

Састав Општинске изборне комисије треба, у правилу, да одражава равноправну заступљеност полова.

II-Опис послова

Надлежност Општинске изборне комисије регулисана је одредбама члана 2.13. Изборног закона Босне и Херцеговине и одговарајућим подзаконским прописима.

III-Сукоб интереса

У складу са чланом 2.3 Изборног закона БиХ, за члана Општинске изборне комисије неможе бити именовано лице:

-које се номоже кандидовати у смислу одредби члана 1.6,1.7 и 1.7а Изборног закона Босне и Херцеговине,

-које је члан највишег извршно-политичког органа странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар, секретар или члан извршног одбора или главног одбора),

-које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став 4. Изборног закона Босне и Херцеговине,

-којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у последње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.

 

IV-Општи услови које кандидати морају испуњавати

-да су држављани Републике Српске односно Босне и Херцеговине,

-да су старји од 18 година,

-да имају општу здравствену способност,

-да нису осуђивани за кривична дјела на безусловну казну затвора најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова члана Општинске изборне комисије,

-да се против њих не води кривични поступак,

-да нису отпуштени из државне службе на било којем ниву БиХ као резултат дисциплинске мјере на било којем ниву власти Републике Српске у периоду од три године прије дана објављивања Јавог огласа и

-да се на њих не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине

 

V-Посебни услови

-да има пребивалиште у општини Осмаци,

-да има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет Болоњског система студирања с најмање 180 ЕЦТС,

-да посједује искуство у спровођењу избора,

-изузетно од одредбе из члана 2. став 1. тачка ц. Упутства о утврђивању квалификацја, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у БиХ, члан изборне комисије може бити лице без изборног искуства уколико има VII/1степен стручне спреме, завршен правни факултет, односно завршен правни факултет Болоњског система студирања с најмање 180 ЕТЦС,

-изузетно, за члана изборне комисије може бити лице са пребивалиштем из друге општине, уколико нема кандидата са пребивалиштем у општини Осмаци а које испуњава услове тражене конкурсом.

Под искуством у спровођењу избора подразумјева се:

-чланство у изборној комисији,

-чланство у бирачком одбору,

         Доказ о изборном искуству мора садржавати податке о називу изборне комисије и мандатном периоду, односно врсти и години избора и називу бирачког мјеста, у којем је именовани кандидат био члан бирачког одбора, те податак да је именовани кандидат био ангажован у раду бирачког одбора и обављао ову дужност.

VI-Мандат

Члановима Општинске изборне комисије мандат траје седам година и тече од давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на општинску одлуку о именовању чланова Општинске изборне комисије.

VII-Статус

-Чланови општинске изборне комисије не заснивају радни однос.

-Чланови општинске комисије имају право на сталну мјесечну надокнаду за свој рад у складу са одредбама закона и одлуке Скупштине општине.

 

VIII-Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

-попуњен Упитник о подацима кандидата-именованог члана изборне комисије,

-краћа биографија са личним подацима кандидата (име, презиме, име оца, ЈМБГ, тачна адреса, број телефона за контакт, као и податке о кретању у служби),

-извод из матичне књиге рођених,

-увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци,

-овјерена фотокопија личне карте,

-увјерење о пребивалишту издато од надлежног органа, не старије од три мјесеца,

-увјерење да се против кандидата не води кривични поступак, не старији од шест мјесеци,

-овјерену изјаву да се против кандидата не води дисциплински поступак  на било којем нивоу власти у БиХ и РС у периоду од три године прије дана објављивања Јавог позива,

-овјерену изјаву да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

-овјерену и својеручно потписану Изјаву о националном изјашњењу кандидата са посљедњег пописа становништва у БиХ,

          -овјерену копију дипломе о школској спреми,

-доказ о искуству у спровођењу избора,

-овјерену и својеручно потписану Изјаву о непостојању сметњи из члана 2.12 став 7. Изборног закона БиХ, односно да особа која је кандидат за члана ОИК није заступник, односно пуномоћник политичког субјекта  који учествује на изборима, нити лице које је правоснажном судском пресудом осуђено на казну затвора у трајању од шест мјесеци или дуже,

-својеручно потписану и овјерену изјаву о непостојању сметњи из члана 2.3. изборног зајкона БиХ.

 Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Конкурсна комисија обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Документа приложена уз пријаву на конкурс неће бити враћена кандидатима.

 

IX-Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања Јавног огласа у Дневном листу „Глас Српске“, на огласној табли општине Осмаци као и на wеб страници општине Осмаци.

У сличају да Јавни оглас не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од дана последњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити на адресу Општина Осмаци, 75406 Осмаци, са назнаком Конкурсна комисија „ Јавни оглас за избор и именовање члана Општинске изборне комисије Осмаци“ или предати лично у писарници општине Осмаци.

Члан 2.

За реализацији ове одлуке задужује се Конкурсна комисија за Јавни оглас за избор и именовање члана Општинске изборне комисије Осмаци.

         

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Сл. гласнику општине Осмаци.

 

          Ре п у б л и к а С р п с к а

          Општина Осмаци

          Супштина Општине Осмаци                                      ПРЕДСЈЕДНИК

          Број:01-022-3/19                                                    

          Датум:11.03.2019. године                                            Милан Поповић