ПОЧЕТНА КОНТАКТ ПРЕТРАЖИ

Новости

Позив за 24 редовну сједницу

07.09.2011.

Позив за 24 редовну сједницу општине Осмаци


 

 
 
 Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ                                  
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 01-013-11/11
Датум:05-09.2011 године
 
П О З И В
За ____________________________________из__________________________________
На основу члана 27. став 1. тачка 2. и члана 59. став 4. Пословника о раду Скупштине општине Осмаци(,,Службени гласник општине Осмаци'' број: 7/05)САЗИВАМ ДВАДЕСEТЧЕТВРТУ редовну сједницу Скупштине општине Осмаци.
Сједница ће се одржати дана 13.09.2011. год.(УТОРАК) са почетком у 11 часова у сали за сједнице општине Осмаци, за исту предлажем с л е д е ћ и:
 
Д н е в н и  р е д
 
1.Извод из записника са 23 редовне сједнице
2.Извјештај о ревизији консолидованих извјештаја општине Осмаци за период
01.01- 31.12.2010.године
3.Информација о раду начелника и ОАС-између двије сједнице
4.Извјештај о остварењу буџета општине Осмаци за период
01.01.до 30.06.2011.године
5.Именовање надзорних одбора у предузећима чији је оснивач СО-Осмаци
6.Измјена и допуна Одлуке о успостављању центра за бирачки списак
7.Измјена и допуна одлуке о листи стручњака са подручја општине Осмаци
8.Именовање комисије за пријем радника у ОАС-Осмаци
9. Рјешавање по захтјевима
10. Одборничка питања (писана форма)
 
Молимо Вас да планирате Ваше обавезе, те сједници присуствујете у заказано
вријеме.
С поштовањем!
ПРЕДСЈЕДНИК
__________________________
Имшировић Мехмедалија

 
Анкета

Да ли сте задовољни стањем животне средине на простору општине Осмаци?
Не
Да
Нисам упознат са стањем животне средине
Резултати